Etnická hudba a organologie

Kapitoly z etnické hudby a organologie v rámci historických souvislostí - Přednáška s hudebními, obrazovými, ale i praktickými ukázkami.

 

Stručná anotace předmětu:

 

Cílem předmětu je proniknout alespoň částečně do problematiky etnické hudby a v návaznosti na ní do organologické systematiky. Nejedná se o komplexní pojmutí dané látky, ale pomocí jednotlivých sond si studenti postupně vytvoří celistvý obraz zahrnující všechny zásadní oblasti etnomuzikologie a organologie. Kurz je veden ZJEDNODUŠENOU A NÁZORNOU FORMOU VÝKLADU, aby byl srozumitelný i pro studenty nehudebních oborů. Styl prezentace bude v zásadě směřován k uvědomění si globálních historických propojení a jejich důsledků.

Součástí výkladu jsou jak obrazové i zvukové ukázky, tak faktické prezentace jednotlivých nástrojů (etnických, lidových, středověkých) a s tím spojené názorné ukázky hry a zpěvu (např. alikvotní zpěv KHOOMIJ apod.)

Přednášky obsahově a částečně i tematicky vycházejí převážně z publikací a přednášek na Ústavu hudební vědy při FF UK v Praze doc. Mgr. Vlastislava Matouška, Ph.D.

 

Studijní literatura a studijní pomůcky:

 

ABSOLON, Karel-KAŠLÍK, Hynek: Nejstarší hudební nástroje světa, nalezené na Moravě. Lidové noviny 19. 4. 1936, str. 11, Tagesbote Brunn, 19. 4. 1936, Nr.184

ACHTERBERG, Jane: Imagery in Healing: Shamanism and Modern Medicine. Shambhala, Boston 1985

ARNOLD, Paul: Mayská kniha mrtvých, Eminent, Praha 2003, s.184

BARTÓK, B.: Die Volkmusik der Magyaren und der benachbarten Völker, 1934

BLASDEL, Christopher Yohmei: The Shakuhachi, Notomosha Corp., Tokyo 1988 (SK Pha IV D 237)

BOR, Joep (ed.).: The Raga Guide. A Survey of 74 Hindustani RagasUK: Zenizh Media, Nimbus Communications International Limited, 1999, 184 s. (CDs recorded 1991, 1992 and 1994 in England and 1995 and 1996 in the Netherlands. Total playngtime 5 hours 15 minutes.).

BRANDEL, Rose: The Music of Central Africa (An Ethnomusicological Study), Martinus Nijhoff, Hague 1961

BUCHNER, Alexandr: Hudební nástroje národů, Artia, Praha 1969

BUCHNER, Alexandr: Hudební nástroje od pravěku k dnešku, Orbis, Praha 1956, 1962

BUCHNER, Alexandr: Něco o archeoorganologii. In: Hudební nástroje 1979, č. 2

BUSHNELL, G.H.S.: Umění staré Ameriky, Odeon, Praha 1970

CERAM, C. W.: První Američan, Odeon, Praha 1977

ČERNÝ, Miroslav K.: Nejstarší modální systém, in HV 1/83, s. 3-21

ČERNÝ, Miroslav K.: Nové poznatky o nejstarší hudební kultuře světa, in Opus Musicum 5-6/1993, s.140-144

ČERNÝ, Miroslav K.: Hudba antických kultur, Vyd. Univ. Palackého, Olomouc 1995

ČESKOSLOVENSKÁ vlastivěda díl III - lidová kultura, Orbis, Praha 1968

CHIME - Journal of the Foundation for Chinese Music Research, Leiden, Netherlands. https://home.planet.nl/~chime/

ČÍP, Pavel: Dudy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Salve Regina, Brno 2006.

ČÍŽEK, BohuslavHudební nástroje evropské hudební kultury. Praha: 2002

DAVID-NÉEL, Alexandra: Mystikové a mágové Tibetu, ELFA, Praha 1998, www.alexandra-david-neel.org

DESTREM, Philippe/HEIDEMANN, Volker: The Hurdy-Gurdy/La vielle/Die Drehleier, Collection AMTA 1993, 

DEVA, B.Ch.: Indian Music, Indian Council for Cultural Relations, New Delhi 1990

DEVA, B.Ch.: Musical Instruments of India, Munshiram Manobarlar Publishers, New Delhi 1987

DRÄGER, Hans HeinzPrinzip einer Systematik der Musikinstrumente. Kasel-Basel: Bärenreiter, 1984

DUTTA, Aloke: Tabla: Lessons and Practice, Janabani Printers and Publishers Private LTD., Calcutta 1984

EDWARDS, Jim „Boongar“: All about didjeridus, Boongar Publications, Yorkeys Knob QLD, Australia 1994

ELIADE, Mircea: Dějiny náboženského myšlení I-III, ISE, ed. Oikoymenh, Praha 1995

ELIADE, Mircea: Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Argo, Praha 1997

ELKIN, Adfolphus Peter (1891-1979): The Australian Aborigines, Nelson Doubleday Pty. LTD, Sydney 1966

ELKIN, A. P.: The Australien Aborigines: How to Understand Them, Agnus Robertson, Sydney, reed. 1968

ELKIN, A. P.: Aboriginal Men of High Degree. Initiation and Sorcery in the World´s Oldest Tradition, Inner Traditions, Rochester, Vermont 05767, 1994

ELSCHEK, Oskár: Organológia, jej disciplinárna genézia a dnešné úkoly. In: Hudbní nástroje 1978, č. 1 - 5

ELSCHEK, Oskár: Slovenské ludové píšťaly a dalšie aerofony, VEDA (vyd. slov. akadem. vied), Bratislava 1991

ETHNOMUSICOLOGY FORUM, Journal of the British Forum for Ethnomusicology. www.tandf.co.uk/journals, www.bfe.org.uk
ETHNOMUSICOLOGY, Journal of the Society for Ethnomusicology (SEM)
https://www.indiana.edu/~ethmusic 

FALKENHAUSEN, Lothar von: Suspended music, chime-bells in the culture of Bronze Age China, University of California University Press, USA 1993, ISBN 0-520-07378-9

FOLKLORE SOCIETY: The Folklore Society (FLS), founded in 1878 www.folklore-society.com

FUYO, Hisamatsu: Hitori Mondo, in MAYERS, Dan E.: The Annals of The International Shakuhachi Society, Volume I, ISS, Wadhurst, Sussex, TN5 6PN, England, s.41-45  www.komuso.com

GEIST, Bohumil: Původ hudby, Supraphon, Praha-Bratislava 1970

GEIST, Bohumil: Rytmus - metrum - tempo v primitivní hudbě. Zprávy čs. spol. orientalistické při ČSAV. Materiály z IX. orientalistické konference (Plenární zasedání část II - zasedání sekcí.). Roč. VIII, č. 2, Praha 1970

GUTZWILLER, Andreas B.: Die Shakuhachi der Kinko-Schule, Bärenreiter Kassel, Basel, London 1983

GUTZWILLER, Andreas B.: Shakuhachi: Aspects of History, Practice and Teachings, Wesleyan University Ph.D. thesis, USA 1974

HARICH-SCHNEIDER, Eta: A History of Japanese Music, Oxford University Press, London 1973

HEYDE, Herbert: Grundlagen des natürlichen Systems der Musikinstrumente. Leipzig: 1972

HORBOSTEL, Eric Moritz von – SACHS, Curt: Systematik der Musikinstrumente: ein Versucht (In: Zeitschrift für Ethnologie XLVI, 1914, s. 553 - 590; angl. Classification of Musical Instruments. In: The Galpin Society Jurnal XIV, 1961, 3.

HISAO, Tanabe: Japanese Music, Kokusai Bunka Shinkokai, Tokyo 1936

HOOD, Mantle: The Ethnomusicologist, New York 1971

HOŠOVSKYJ, Vlodymyr: U pramenů lidové hudby slovanů, Supraphon, Praha 1976

HOSTINSKÝ, Otakar: 36 nápěvů světských písní českého lidu z XVI. století, (Praha 1892), SNKLHU, Praha 1957

HOSTINSKÝ, Otakar: Česká světská píseň lidová, F. Šimáček, Praha 1909

HUTTER, Josef: Hudební nástroje. Praha: 1948

JONES, Stephen: Folk Music of China - Living Instrumental Traditions, Clarendon Press, Oxford 1998.

JANÁČEK, Leoš. O lidové písni a lidové hudbě : dokumenty a studie. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 661 s

JURKOVÁ, Zuzana a kol.: Kapitoly o mimoevropské hudbě. Univerzita Palackého v Olomouci, VUP, 2. vyd., Olomouc 2001

JUSTOŇ, Zdeněk: Hudba přírodních národů, Dauphin/Maťa, Praha 1996

KALVODOVÁ, Dana: Čínské divadlo, Panorama, Praha 1993

KARBUSICKÝ, Vladimír: Tvar a význam v hudbě. 1993

KATZ, Friedrich: Staré americké civilizace, Odeon, Praha 1989

KISHIBE, Shigeo: The Traditional Music of Japan, ONGAKU NO TOMO SHA EDITION, Tokyo 1984

KOHOUTEK, Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele, Panton, Praha 1976

KOŠŤÁL, Arnošt: Kapitoly z etnomuzikologie, skripta, HAMU, Praha 1987 KOŠŤÁL, Arnošt: Kapitoly z etnomuzikologie II, skripta HAMU, Praha 1992

KRESÁNEK, Josef: Slovenská l´udová pieseň zo stanoviska hudobného, AEP Bratislava 1997

KUBA, Ludvík: Cesty za slovanskou písní, SNKLHU, Praha 1953

KUBICA, KLÍMA, WOKOUN: Safari za africkou kulturou, Práce, Praha 1983

KUNST, Jaap: Musicologica: a Study of the Nature of Ethnomusicology, its Problems, Methods, and Representative Personalities, Amstterdam 1950, Ethnomusicology, repr. 1975 Amstrdam, III Ed 34

KURFÜRST, PavelHudební nástroje [Kurfürst, 2002]. Vyd. 1. Praha: Togga, 2002.

LAUDE, Jean: Umění černého světadílu, Odeon, Praha 1973

LEAKEY, Richard: Původ lidstva, Archa, Bratislava 1996

LEE, Riley Kelly: Yearning for the Bell: A Study of Transmission in the Shakuhachi Honkyoku Tradition, Dr. thesis manuscript, University of Sydney, dept. of Music, 1992

LENG, Ladislav: Slovenské ludové hudobné nástroje, SAV, Bratislava 1967

LEVI-STRAUSS, Claude: Myšlení přírodních národů, Čs. spisov., Praha 1971, Dauphin 1996

LEVI-STRAUSS, Claude: Rasa a dějiny, Atlantis, Brno 1999

MAREK, Vlastimil: Tajné dějiny hudby. Zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent 2000

MAREK, Vlastimil: Hudba jinak. Hudební nástroje a styly, které mohou zlepšit vaše zdraví a změnit váš životní styl. Praha: Eminent 2003

MARRE, Jeremy. Charlton, Hannah. Beats of the Heart. Popular Music of the World, New York: Pantheon Books 1985

MATOUŠEK, Vlastislav: Formotvorná úloha témbru v etnické hudbě, in Živá hudba XII, 2002, XII. sborník ÚTH HAMU, Togga, Praha 2003, s.123-137 www.musica.cz/matousekv   www.shakuhachi.cz

MATOUŠEK, Vlastislav: Prehistorie hudebních nástrojů (z pohledu etnomusikologie). sborník Antropologické symposium Nečtiny 30.6.-1.7.2000 (s. 93-110)

MATOUŠEK, Vlastislav: Rytmus a čas v etnické hudbě, Togga, Praha 2003, ISBN 80-902912-2-8 (158 str., 2 CD s ukázkami)

MATOUŠEK, Vlastislav: Systematika hudební řeči Fukezen šakuhači honkjoku, sborník K aktuálním otázkám hudební teorie, AMU, Praha 2000 (s. 134-149), www.shakuhachi.cz

MATOUŠEK, Vlastislav: Technika ústní resonance v etnické hudbě. Sborník přednášek 7. semináře univerzitního společenství pro studium hlasu a řeči, LF UP Olomouc 2001, CEZ: J14/98:N30000018, 11 s.

MATOUŠEK, Vlastislav: The Systemisation of the Musical Language of the Fukezen Shakuhachi Honkyoku, in Živá hudba 2003, XIII. sborník Ústavu teorie hudby Hud.fakulty AMU, Togga, Praha 2004, s.131-148

MATOUŠEK, Vlastislav: Ukolébavka v etnické hudbě – k antropologickým základům hudební řeči. Antropologické symposium II., sborník z konference, Nečtiny 4. a 5. 7. 2002, ZU Plzeň, vyd. Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003, s. 229-242

MATUSZEK, Petr: Charakteristika, historie a význam alikvotního zpěvu. In: https://www.petrmatuszek.cz

MEYER, Ernst Hermann: Musik der Urgesellschaft und fruhen Klassengesellschaften, VEB Deutscher Verlag fur Musik Leipzig 1977

MICHELS, U.: Encyklopedický atlas hudby, české doplněné vydání Praha 2000

MITHEN, Steven: Konec doby ledové, BB/Art s.r.o., Praha 2006

MODR, Antonín: Hudební nástroje. Praha: 1937, 1945, … 1977

MOYLE, Alice M.: Aboriginal sounds instruments, Australian Institute of Aboriginal Studies, Canberra 1978, Reprinted 1985, Mus BC 1050

Musical Instruments in the Shósóin, Nihon Keizai Shimbun Sha, Tokyo 1967

Musikgeschichte in Bildern, Band I. Musikethnologie (cca 12 dílů)

NETTL, Bruno: Theory and Method in Ethnomusicology, Glencoe, London 1964

NETTL, Bruno: The Study of Ethnomusicology, London 1983, III Ed 51

NETTL, Bruno: The Study of Ethnomusicology: Twenty-nine Issues and Concepts, Chicago: University of Illinois Press, 1983

NETTL, Bruno. Bohlman, Philip V. (ed.): Comparative Musicology and Anthropology of Music. Chicago 1991

NEUENFELD, Karl (ed.). The Didjeridu: From Arnhem Land to Internet. Sydney: John Libbey & Comp., Perfect Beat 1997

OBUCHOVÁ, Lubica: Čínské symboly, Grada Publ., Praha 2000.

OESCH, Hans: Aussereuropaische Musik (Teil 1, 2) Neues Handbuch der Musikwissenschaft Herausgaben von Carl Dahlhaus, Band 8 a 9 (z 10ti dílů), Laaber-Verlag 1987

OLAFSSON, Torsten: Kaidó Honsoku – 1628: The Komosóś Fuke Shakuhachi Credo, Tai Hei Shakuhachi (www.shakuhachi.com ), USA 2003

OPEKAR, Aleš. ´The Influence of Czech Folklore on Czech Rock Music´. Sborník Popular Music – Style and Identity, ed. Will Straw, Montreal 1995, s. 229–231.

OPEKAR, Aleš. ´Etnická hudba - základ pop music 21. století´. Trištvrte revue, 2000, č. 3, s. 16–17

PLOCEK, Jiří: Hudba středovýchodní Evropy. Praha: Torst 2003

PŘIBYLOVÁ, Irena - UHLÍKOVÁ, Lucie (ed.). Od folkloru k world music. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko 2003

POLEDŇÁK, Ivan, FUKAČ Jiří: Úvod do studia hudební vědy. Univ. Palackého, Olomouc 1995

Popol Vuh (Mystická kniha Mayů, překl. Ivan Slavík), 2.vyd., Dauphin, Praha 2000

POST, Laurens van der: Ztracený svět Kalahari, Mladá fronta, Praha 1967

PRAETORIUS, Michael: Syntagma Musicum, Parts I and II - De Organographia (1619), Faksimile, Kassel 1964, také edited by David Z. Crookes, 0-19-816260-X, (14,96 L) Clarendon Press

RIEMANN, Hugo: Katechismus der Musikinstrumente. Leipzig: 1888 ad.; česky Katechismus hudebních nástrojů. Praha: 1905

SACHS, Curt: Handbuch der Musikinstrumente. Leipzig: 1920, 1930

SACHS, Curt: Rhythm and Tempo, New York 1953

SACHS, Curt: The History of Musical Instruments, W.W.Norton & Comp.injc., New York 1968 (1940).

SACHS, Curt: World History of the Dance, New York 1937

SAUS, Wolfgang: Karlheins Stockhausen´s STIMMUNG, www.oberton.org

Sbírky lidových písní: Sušil, Erben, Bartoš, Janáček

SCHEBESTA, Paul: Die Negrito Asiens, Band II, St.Gabriel-Verlag, Wien-Mödling, 1954

ŠEBESTA, Pavel: Středoafričtí Pygmejové v Kongu, Praha 1932

ŠEBESTA Pavel - LVOVÁ Sína: Mezi nejmenšími lidmi světa, Mladá fronta, ed. Globus, Praha 1959

ŠEJKIN, J.I.: Istorija muzykalnoj kultury narodov Sibiri, Vostočnaja literatura PAH, Moskva 2002

Shakuhachi - The Encyklopedia of Musical Instrument (I. Kitahara, A. Matsuda, M. Matsumoto), Tokyo Ongaku Sha CO., Tokyo 1990 www.shakuhachi.com    www.komuso.com

Slovník české hudební kultury (ed. J. Fukač a J.Vysloužil), Praha 1997

STROUHAL, Evžen: Život starých Egypťanů, Panorama, Praha 1989

Studies in the Historiography of Japanese Music, Volume 1, FUKUSHIMA Kazuo a col., Research Archives for JP Music, Ueno Gakuen University, Tokyo 1996.

SYCHRA, Antonín: Hudba a slovo v lidové písni (věnováno „památce Vladimíra Helferta“). Studie Pražského lingvistického kroužku, Praha, Nakladatelství Svoboda, 1948, 83 s., vydání v nákladu 1100 výtisků.

ŠNEJERSON, G. M.: Hudební umění Číny. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1955

TENZER, Michael: Analytical Studies in World Music, Oxford University Press 2006, New York USA

THOMPSON, J. Eric S.: Sláva a pád starých Mayů, Mladá fronta, Praha 1971

TURINO, Thomas: The Music of Sub-Saharan Africa, (etc...) in Excursions in World Music, Prentice Hall, USA

TURK, Ivan, KUNEJ, Drago: New Perspectives on the Beginnings of Music: Archeological and Musicological Analysis of a Middle Paleolithic Bone “Flute”, in WALLIN, N.L., MERKER, B., BROWN, S.: The Origins of Music, Institute of Technology, Massachusetts, 2nd print. 2001

TURNBULL, Colin M.: The Forest People, Simon and Schuster, NY 1961, Pimlico 1993

TURNBULL, Colin M.: The Mbuti Pygmies: Change and Adaptation., Holt Rinehart and Wilson, NY 1983

TURNBULL, Colin M.: Wayward Servants: The Two Worlds of the African Pygmies., Garden City, NY 1965: The Natural History Press

VANDOR, Ivan: Die Musik des tibetischen Buddhismus, Heinrichshofen Verlag, Wilhelmshaven 1978.

VERMA, Roop: Rága – Přednáška na hudební fakultě AMU v Praze 15.10.1998, nahrávka a přepis www.shakuhachi.cz

VITEBSKY, Piers: Svět šamanů, Knižní klub/Práh, Praha 1996

WADE, Bonnie C.: Music in India: The Classical Traditions, Prentice-Hall, Inc., Engelwood cliffs, New Jersey 1979

WALLIN, N.L., MERKER, B., BROWN, S.: The Origins of Music, Institute of Technology, Massachusetts, 2nd print. 2001

WIORA,W.: Das echte Volkslied, 1950

WIORA,W.: Europäische Volksmusik und abendländische Tonkunst, 1957

World Music, The Rough Guide. Africa, Europe and the Middle East. London 1999

World Music, The Rough Guide. Latin and North America, Caribbean, India, Asia and Pacific. London 2000

ZBAVITEL, Dušan a kol.: Bozi, bráhmani, lidé, Nakl. Čs. akademie věd, Praha 1964

ZELENÝ, Mnislav: Indiáni tří Amerik (Indiánská encyklopedie), Albatros, Praha 1994

ZÍBRT, Čeněk: Hrály dudy, Praha 1917

ZÍBRT, Čeněk: Jak se kdy v Čechách tancovalo, SNKLHU, 2. vyd., Praha 1960

Kontakt

Petr Matuszek

p.matuszek@seznam.cz

https://www.centrumterapie.cz/
https://alikvotnizpev.webnode.cz/
https://early-music.webnode.cz/

DOPORUČUJI:
https://www.kurzy-zpevu.cz/
https://seminare.maitrea.cz/marketa-dvorakova

+420777949210

Vyhledávání

Kalendář akcí

05.03.2020 18:00

Zasněžená romance v div. Broadway v Praze

Úžasný swingový muzikál v Praze, v hlavní roli Pavel Trávníček - je to hit!
07.03.2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Čarodějka jede - nádherné ohlasy diváků a nezapomenutelná atmosféra!
07.03.2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Tento výpravný pohádkový muzikál je dárkem nám i diváků. Je to velká radost - těšíme se všichni na vás!
08.03.2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Je nádherné hrát pro vyprodané jeviště - a takové je každé představení Čarodějky...
13.03.2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Každé představení muzikálu Wicked Čarodějka) Stephena Schwarze a Winnie Holzman je svátkem. A stále mne hřejí pochvalná slova obou autorů, kteří se v posledním zkouškovém týdnu velmi aktivně podíleli na nastudování...
14.03.2020 17:00

Zasněžená romance v div. Ústí n/L

Swingový muzikál s hudbou Gllena Millera. Swingová show plná tance, zpěvu a činohry. Nádherné obsazení - Pavel Trávníček, Jolana Smyčková, Tereza Mátlová, Nikol Ďurovicová, Uršula Kluková, Hana Sršňová... - a v nádherné roli milionáře Murryho mne alternuje skvělý Honza Urban!
15.03.2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Asi nejúspěšnější muzikál současnosti Wicked (Čarodějka) autorské dvojice Stephena Schwartze a Winnie Holzman v GoJa Music Hall - každé představení je svátkem!
20.03.2020 19:00

Česká mše vánoční J. J. Ryby v div. Ústí n/L

První ze dvou tradičních "Rybovek" v ústeckém divadle - už se na naše diváky těším!
21.03.2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Další sobotní "dvoják" představení tohoto nádherného výpravného muzikálu!
21.03.2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Čarodějka je NEJLEPŠÍÍÍÍÍÍ! :-) 
24.03.2020 19:00

Veselá vdova v div. Ústí n/L

Nádherná opereta Fr. Lehára, na tu se vždy těším!
27.03.2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Další týden s "Carodějkou". Moc se na něj těším - každé publikum vždy s sebou přináši specifickou atmosféru, ale vždy je velmi vnímavé a vstřícné; vytváří se tak neopakovatelné vazby mezi námi na jevišti a diváky.
28.03.2020 17:00

Carmen v div. Ústí n/L

Zpívat Bizetovu Carmen je pro každého operního pěvce velkou radostí, a to nejen pro těch několik slavných melodií, ale hlavně kvůli úžasnému silnému a nadčasovému příběhu a neskutečné dramaturgické sevřenosti celého díla. Přijdte se podívat!
31.03.2020 19:00

Carmen, Schaffhausen

Několik Carmen v zahraničí, tohle je první...
01.04.2020 19:00

Carmen, Germering

Carmen je krásné představení a zpívat tuto operu pro zahraniční publikum je vždy zážitek...
02.04.2020 19:00

Carmen, Villach

Tentokrát v Rakousku...  
03.04.2020 19:00

Carmen, Weingarten - Rovensburg

Další Carmen v Rovensburgu...
04.04.2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Tento víkend mám "troják" - hraju v sobotu i v neděli. A i když to je "síla", těším se na to!
04.04.2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Megakrásné představení, skvělý inscenační tým, bezvadná parta a úžasní diváci - co si přát víc!!!
05.04.2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Tak, poslední představení tohoto náročného víkendu. Ale je radost hrát pro tak nádherné publikum, vidět rozzářené oči diváků... - to pak žádná únava NEEXISTUJE!
17.04.2020 19:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Každé představení muzikálu Wicked Čarodějka) Stephena Schwarze a Winnie Holzman je svátkem. A stále mne hřejí pochvalná slova obou autorů, kteří se v posledním zkouškovém týdnu velmi aktivně podíleli na nastudování...
25.04.2020 14:00

Čarodějka v GoJa Music Hall v Praze

Sobotní odpolední představení Čarodějky - radost z nádherného představení a ze skvělých diváků...
27.04.2020 19:00

Carmen v div. Varnsdorf

Málokterou operu zpívám už tak dlouho, v celkem pěti či šesti nastudování... - a pořád mne baví!!!
13.12.2020 19:00

Česká vánoční mše J. J. Ryby, kostel J. Křtitele, Teplice

První letošní Rybova Česká mše vánoční, tentokrát společně se Symfonickým orchestrem a sborem Konzervatoře v Teplicích v kostele J. Křtitele v Teplicích. Dirigovat bude jako vždy Jiří Knotte.
15.12.2020 19:00

Vánoční koncert v DK Teplice

Nejen Rybova Česká mše vánoční zazní na tomto tradičním symfonickém koncertu, který každy rok pořádá teplická konzervatoř. A každoročně bývá dlouho předem vyprodáno!!!

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode